The E-platform is the place where you can find main results of the two intelectual outputs in the TRACE Project.

The E-platform consists of four main parts:

In the Stories section you can find all the stories that are chosen for the workshops.

Each story is composed of several elements:

 • Parallel text of the story in the original language and its translation in English
 • Workshop for the story with enabled download of the PDF format
 • Childrens drawings created in workshops
 • Metadata
 • Story translated in all partners languages and English with enabled download of the PDF format

Also, at the bottom of this section you can find an e-book in English language with all the stories used in the TRACE Project.

In the Guidelines section you can find the main result from the intelectual output 1 the Guidelines for teachers and librarians in English language.

The Download zone is a section with all materials created in the TRACE Project ready for download and use.

Even though the Trace website is responsive, the E-platform is recommended to use via desktop, laptop or tablet.

Even though all the materials are translated into each of the project languages, the E-platform itself is in English only, as was the project’s initial plan.

Na E-platformi možete pronaći glavne rezultate dvaju intelektualnih outputa u projektu TRACE.

E-platforma se sastoji od četiri glavna dijela:

U dijelu Priče možete pronaći sve priče odabrane za radionice.

Svaka priča sastoji se od nekoliko elemenata:

 • Paralelni tekst priče na izvornom jeziku i njezin prijevod na engleski jezik
 • Radionica za priču s omogućenim preuzimanjem u formatu PDF
 • Dječji crteži nastali na radionicama
 • Metapodaci
 • Priča prevedena na sve jezike partnera i engleski jezik s omogućenim preuzimanjem u formatu PDF

Također, na dnu ovog dijela možete pronaći e-knjigu na engleskom jeziku sa svim pričama korištenim u projektu TRACE.

U odjeljku Smjernice možete pronaći glavni rezultat intelektualnog outputa 1 – Smjernice za učitelje i knjižničare na engleskom jeziku.

U Download zoni nalaze se svi materijali izrađeni u projektu TRACE i možete ih preuzeti i koristiti.

Iako je web-stranica TRACE responzivnog dizajna, E-platformu je preporučljivo koristiti putem računala, prijenosnog računala ili tableta.

Iako su svi materijali prevedeni na svaki od projektnih jezika, sama E-platforma izrađena je samo na engleskom jeziku, kao što je to i bio početni plan projekta.

La plataforma electrónica es el lugar donde se pueden encontrar los principales resultados de las dos producciones intelectuales del proyecto TRACE.

La plataforma electrónica consta de cuatro partes principales:

Cuentos

Guías

Galería

Zona de descargas

En la sección de Cuentos puede encontrar todos los cuentos seleccionados para los talleres.

Cada cuento se compone de varios elementos:

– Texto paralelo del cuento en el idioma original y su traducción al inglés.

– Taller del cuento con descarga habilitada en formato PDF.

– Dibujos creados por niños que han participado en los talleres.

– Metadatos

– Cuento traducido en todas las lenguas de los países socios y en inglés con descarga habilitada en formato PDF

Asimismo, al final de esta sección puede encontrar un libro electrónico en inglés con todos los cuentos utilizados en el proyecto TRACE.

En la sección de Guías se puede encontrar el principal resultado de la producción intelectual 1, la Guía para personal docente y de bibliotecas en lengua inglesa.

La zona de descargas es una sección que contiene todos los materiales creados en el Proyecto TRACE listos para su descarga y uso.

Aunque el sitio web de Trace es muy adaptativo, se recomienda el uso de la plataforma electrónica a través de un ordenador de sobremesa, un portátil o una tableta.

Si bien todos los materiales están traducidos a cada uno de los idiomas del proyecto, la propia plataforma electrónica se presenta únicamente en inglés, según el plan inicial del proyecto.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ο χώρος όπου μπορεί κανείς να βρει τα κύρια αποτελέσματα των δύο πνευματικών αποτελεσμάτων/πακέτων του προγράμματος TRACE.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελείται από τέσσερα (4) βασικά μέρη:

· Ιστορίες

· Οδηγίες

· Εικόνες-φωτογραφίες

· Ζώνη υλικού

Στο χώρο των Ιστοριών μπορούμε να βρούμε όλες τις ιστορίες που έχουν επιλεγεί για τα εργαστήρια.

Κάθε ιστορία αποτελείται από διάφορα στοιχεία:

· Παράλληλο κείμενο της ιστορίας σε κάθε γλώσσα και μετάφρασή της στα αγγλικά.

· Εργαστήριο για την ιστορία με δυνατότητα αποθήκευσης σε PDF

· Παιδικές ζωγραφιές που δημιουργήθηκαν στα εργαστήρια

· Μεταδεδομένα

· Η ιστορία μεταφρασμένη σε όλες της γλώσσες των εταίρων χωρών και στα Αγγλικά με δυνατότητα αποθήκευσης σε PDF

 

Eπίσης στο κάτω μέρος κάθε ενότητας μπορεί κανείς να βρει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στην αγγλική γλώσσα με όλες τις ιστορίες που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα TRACE.

Στην ενότητα ΟΔΗΓΙΕΣ μπορεί κανείς να βρει τα βασικά αποτελέσματα του πνευματικού πακέτου 1 Οδηγίες για δασκάλους και βιβλιοθηκονόμους στην Αγγλική γλώσσα.

Η ΖΩΝΗ ΥΛΙΚΟΥ είναι μια ενότητα με όλα τα υλικά που δημιουργήθηκαν στο πρόγραμμα ΤRACE με δυνατότητα να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί.

Αν και η ιστοσελίδα του ΤRACE είναι άμεσα προσβάσιμη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα προτείνεται να χρησιμοποιηθεί μέσω desktop, laptop ή tablet.

Αν και όλα τα υλικά έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του προγράμματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπάρχει μόνο στα Αγγλικά όπως ήταν το αρχικό πλάνο του προγράμματος.

E-platformā jūs varat iepazīties ar galvenajiem TRACE projekta rezultātiem.
E-platformu veido četri sadaļas:

Sadaļā "Stāsti" var atrast stāstus, kas tika atlasīti darbnīcām.
Katrs stāsts sastāv no vairākiem elementiem:

 • Stāsta paralēlais teksts oriģinālvalodā un tā tulkojums angļu valodā.
 • Stāsta darbnīca ar iespēju lejupielādēt PDF formātā
 • Darbnīcās radītie bērnu zīmējumi
 • Metadati
 • Stāsts tulkots visās partneru valodās un angļu valodā ar iespēju lejupielādēt PDF formātā

Tāpat šīs sadaļas apakšdaļā atradīsiet e-grāmatu angļu valodā ar visiem TRACE projektā izmantotajiem stāstiem.

Sadaļā "Vadlīnijas" jūs varat atrast Vadlīnijas skolotājiem un bibliotekāriem angļu valodā.

Lejupielādes zonā ir pieejami visi TRACE projektā izveidotie materiāli, kas ir gatavi lejupielādei un lietošanai.

Lai gan TRACE tīmekļa vietne ir responsīva, e-platformu ieteicams lietot, izmantojot datoru, klēpjdatoru vai planšetdatoru.

Lai gan visi materiāli ir tulkoti visās projekta valodās, pati E-platforma ir tikai angļu valodā, kā tas bija sākotnēji plānots projektā.

Font Resize
Contrast