“Do not worry at all, this task also can be accomplished. Now sit down on my back, we shall fly to the devil’s castle.”

The Grateful Creatures

Pateicīgie kustoņi / The grateful creatures

Pateicīgie kustoņi / The grateful creatures 

*** 


    Kādam tēvam bija trīs dēli – divi gudri, trešais muļķis. Tēvs sūtīja dēlus peļņā. Iedeva katram cibiņā ceļamaizi līdzi, un šie nu gāja, gāja kamēr sagribējās pusdienas ieturēt.     Once a father had three sons - two wise ones, whereas the third was a blockhead (a fool). The father sent his sons to earn some money by working. He gave to each son a wicker basket with provision during the travel, and so they walked and walked, until they felt a need for lunch.
    Gudrie brāļi saka: “Ko mēs katrs savu ēdīsim kā sakāvušies? Apēdīsim vispirms jaunākā brāļa ceļamaizi, lai viņam vieglāks nesamais.”     The wise brothers said: -Should we each eat one's own ration as if we had quarrelled? Let's eat the younger brother's ration first, to make his burden lighter.
    Apēda un gāja visi tālāk, kamēr sagribējās launagu ieturēt. Gudrie nu ēda katrs no savas cibas un muļķītim nedeva nekā. Tas saka: “Brāļi, man arī gribās ēst!”     So they had a meal and travelled on, until they wanted to eat dinner. Now each of the clever brothers ate from his own basket and did not give anything to the younger brother - the blockhead. The younger brother claimed: - Brothers, I want to eat, too!
    “Kas tev lika savu maizi tik ātri apēst!” šie atsaka.     - But has anybody told you to devour your bread so quickly? - they retorted.
    Paliek nabadziņš neēdis. Kad launags paēsts, gāja atkal visi tālāk, kamēr pienāca vakariņu reize. Gudrie brāļi ēd katrs no savas cibas, bet muļķītim nedod nekā.     The poor chap had to walk on with an empty stomach. When the snack was eaten, everyone again continued walking until it was time for supper. The clever brothers ate food each from his own basket and gave nothing to the blockhead.
    Tas saka: “Brāļi, man arī gribās ēst!”     The younger brother claimed: - Brothers, I want to eat, too!
    “Vai tev ciba caura, vai, ka viss ēdamais izbiris?” šie atsaka.     - Have you got a hole in your basket, so all your food has spilled? - they again retorted.
    Liekas nabadziņš gulēt neēdis. No rīta pamostas, - gudrie brāļi aizgājuši, pametuši šo vienu mežā. Ko nu lai dara? Nospriež, ka ies pa saulei, gan jau uz ceļa izies. Iet, iet, kamēr ierauga lielu skudru pūzni, kam vējš uzgāzis lielu koku virsū. Skudras žēli lūdzās, lai palīdzot, šīs nevarot koku dabūt nost. Muļķītis palien zem koka, atsperas – nost gan!     The poor chap had to go to sleep without supper and quite hungry. He woke up in the morning and saw - the wise brothers had gone away, leaving him alone in the forest. What was he to do now? So he decided to start walking and follow the direction to the sun - maybe he would find the right way. He walked and walked, till he noticed a big ant-hill on top of which the wind had dropped a thick tree. The ants with woeful voices asked him to help and remove the tree. The blockhead climbed under the tree, pushed with all his might - and the tree rolled away!
    “Paldies, paldies!” skudras pateicas. “Nebaltā dienā mēs tev palīdzēsim!”     - Thank you, thank you! -the ants exclaimed. - In hard times we will help you!
    Iet tālāk, te dzird bites žēli sīcam, lai nākot palīgā. Muļķītis paskatās, - lācis lien kokā pēc medus. Kā meta lācim to pašu tukšo cibu, tā taisni pa degunu. Tas pārbijies no koka zemē un projām.     He walked on, and all of sudden he heard the bees buzzing woefully and asking for help. The blockhead took a look - there was a bear climbing into the tree to get some honey. As he flung his quite empty basket against the bear, he managed to hit the beast directly on the nose. The bear was so frightened that he fell down and took to his heels.
    “Paldies, paldies!” bites pateicas. “Nebaltā dienā mēs tev palīdzēsim!”     - Thank you, thank you! - the bees exclaimed. - In hard times we will help you!
    Iet tālāk, te dzird kraukli žēli kramšķinām. Paskatās, - šim bērns izkritis no ligzdas. Pacēla muļķītis krauklēnu, ielika ligzdā atpakaļ.     The blockhead walked on, and now he heard the plaintive croaking of the raven. Looking closer, he saw - the raven's young offspring had fallen out of the nest. The blockhead took up the little raven and placed it in the nest.
    “Paldies, paldies!” krauklis pateicas. “Nebaltā dienā es tev palīdzēšu!”     - Thank you, thank you! - the old raven exclaimed. - In hard times I will help you!
    Gāja nu muļķītis tālāk, kamēr ieraudzīja lielu muižu. Ies pie kunga darbu meklēt. Kungs saka: “Došu trīs darbus: ja padarīsi, dabūsi sieku zelta naudas, ja ne, - āda pār kārti!”     The blockhead continued his travel, until he saw a great manor. He decided to find a job with the lord of the manor. The lord stated: - I'll give you three tasks to do, if you accomplish them, you will receive a full pouch of golden coins, but if not - you will be skinned alive!
    Muļķītis domā: jāmēģina vien būs, tēvs mājās gaida ar peļņu.     The blockhead thought: "I have to try it anyway, because my father expects me returning home with profit."
    Vakarā kungs saka: “Šonakt tev jāpārved mājā visa mana labība, vienā klājienā jāizkuļ un graudi jāizvētī.”     In the evening the landlord stated: - Tonight you have to transport all my grain into the house, to thresh it at one go, and all the grain must be winnowed.
    Apsēžas muļķītis uz rijas sliekšņa un smagi nopūšas. Kā tādu darbu lai padara? Te kur gadījusies, kur ne, skudra klāt: “Ko bēdājies, puisīt, kas tev kait?”     The blockhead sat down on the threshold of the threshing barn and sighed heavily. How can one do so big amount of work? Then, out of the blue, the ant approached him: - What are you worried about, laddie, what has happened?
    Tā un tā – viss vienā naktī savācams un izkuļams. Bet skudra mierina: “Nebēdā nenieka, gan mēs savāksim un nokulsim.”     The boy explained, that he must gather in all grain and thresh it during one night. But the ant calmed him down: - Do not worry at all, we will surely gather it in and thresh it.
    Sanāca skudras baru bariem, vilka un kūla, vilka un kūla, - ar gaismiņu viss pabeigts, labība izkulta, graudi kaudzēs.     A great multitude of ants arrived, they dragged and threshed, dragged and threshed, and by the dawn all work was completed, the grain was threshed and collected in big heaps.
    Kungs no rīta plecus vien rausta: kas to būtu domājis! Vakarā viņš uzdod muļķītim citu darbu: “Šonakt tev jāuzceļ šai kalniņā vaska baznīca.”     In the morning the landlord was shrugging his shoulders - who can imagine such wonder? But in the evening he gave another task to the blockhead: - Tonight you have to build a wax church on this hill.
    Apsēžas muļķītis kalniņā un smagi nopūšas. Te kur gadījusies, kur ne, bite klāt: “Ko bēdājies, puisīt, kas kait?”     The blockhead sat down at the hillside and sighed heavily. Then, out of the blue, the bee approached him: "What are you worried about, laddie, what has happened?"
    Tā un tā – viss vienā naktī uzceļams. Bet bite mierina: “Nebēdā nenieka, gan mēs uzcelsim.”     The boy explained, what a great task must be completed during one night. But the bee calmed him down: - Do not worry at all, we shall build the church.
    Salaidās bites pulku pulkiem un nu šuva šūdamas, - ar gaismiņu baznīca uzcelta staltu staltā. Kungs no rīta rokas vien sasit: tādu brīnumu! Bet vakarā viņš uzdod muļķītim citu darbu: “Vaska baznīcai torņa galā jāuzliek zelta gailis.”     A great number of bees arrived flying, with great vigour they started to build the church, and by the daybreak a magnificent building was standing on the hilltop. The landlord came in the morning and clapped his hands in wonder. But in the evening he gave another task to the blockhead: "A golden cock must be placed on the spire of the wax church."
    Apsēžas muļķītis pie baznīcas durvīm un smagi nopūšas. Te kur gadījies, kur ne, krauklis klāt: “Ko bēdājies, puisīt, kas tev kait?”     The blockhead sat down at the church door and sighed heavily. Then, out of the blue, the raven approached him: "What are you worried about, laddie, what has happened?"
    Tā un tā, - zelta gailis torņa galā uzliekams. Bet krauklis mierina: “Nebēdā nenieka, arī tas ir izdarāms. Sēsties man mugurā, dosimies uz velna pili.” Sēdās muļķītis krauklim mugurā un nepaguva ne apskatīties, kad jau velna pils klāt.     The boy explained everything - a golden cock must be placed on the church spire. But the raven calmed him down: - "Do not worry at all, this task also can be accomplished. Now sit down on my back, we shall fly to the devil's castle." The blockhead sat down on raven's back and in no time they had reached the devil's castle.
    Krauklis pa logu iekšā un paķer zelta gaili. Bet divus tas panest nevar, un nu jāskrien kājām. Velni padzirdējuši troksni un dzenas pakaļ. Gandrīz jau panāk šos, bet krauklis nomet lāsīti ūdens no spārna, un tūliņ rodas liels ezers. Kamēr velni jož pēc laivām, šie jau gabalā. Taču velni miera nemet, drīz atkal pie papēžiem.     The raven dashed in through the window and grabbed the golden cock. But he could not carry double on his back, therefore they had to run on foot. Having heard the noise, the devils started to chase them. The devils nearly managed to catch them, but the raven cast down a small drop of water out of his wing, and now a large lake emerged on the ground. While the devils ran to fetch boats, they had already moved a distance away. But the devils would not leave them at peace, soon they were at the heels of the fugitives again.
    Nu krauklis nomet no otra spārna smilšu graudiņu, un tūliņ rodas liels kalns. Kamēr velni skrien pēc šķipelēm, šie jau gabalā. Taču velni neatlaižas un atkal nāk virsū kā miegs. Tad krauklis nomet vienu spalvu, un tūliņ rodas biezs mežs. Kamēr velni pēc cirvjiem, šie jau muižā un uzsprauž zelta gaili torņa galā.     Now the raven dropped a grain of sand from his other wing, and immediately a great mountain was created. While devils were running to fetch shovels, they already were a distance away. But the devils did not let them go, soon they were at their heels again. Then the raven threw down one feather, and a thick forest was created. While the devils run to fetch axes, they were already in the manor and put the golden cock on the church spire.
    No rīta kungs brīnās tavu brīnīšanos un ceļ muļķīti vai debesīs. Lai puisis paliekot pie šā, došot savu meitu par sievu. Bet muļķītis ne – kungu sugai kungu untumi -, paņem savu nopelnīto un iet uz mājām pie tēva.     In the morning, the landlord was very surprised and started singing praises of the blockhead's great accomplishments. He entreated the young man to remain at the manor and take landlord's daughter as his wife. But the blockhead would not agree - the lord's stock will not give up their whims - so he took the earned money and went home to his father.
    Pāriet mājās, - gudrie brāļi jau priekšā un vēl piestāstījuši pilnu galvu, kā viņi muļķīti nomeklējušies un peļņā nav varējuši iet. Bet, kad tēvs dabūja visu zināt, tad noskaitās, padzina gudros brāļus pasaulē, lai mācās strādāt, un abi ar jaunāko dēlu dzīvoja laimīgi.     When he arrived home, the clever brothers were already there. They had told all sorts of nonsense to their father - as if they had been searching for their brother everywhere and therefore could not look for employment. But when the father got to know the whole truth, he got very angry, turned the clever brothers out of the house and told them to go and learn trade skills. But he and the younger son lived a happy life at home.

Title of the digitized story, Stāsta nosaukums: The grateful creatures = Pateicīgie kustoņi

Title of the book, Digitalizētās grāmatas nosaukums:  Latvian folk fairy tales and myths. Volume 7 = Latviešu pasakas un teikas. 7. sējums

Author, Autors: Latvian folk fairy tale = Latviešu tautas pasaka

Other type of responsibilities, Cita veida atbildības: Translated by the Society “Creative Ideas” = Tulkojusi biedrība “Radošās Idejas”

Place of publishing, Izdošanas vieta: Riga

Publisher, Izdevējs: Valtera un Rapas akciju sabiedrība

Date of publishing, Datums publicēšanai: 1931

Language, Valoda: Latvian = Latviešu

Script, Skripts: Latin = Latīņu

Format,  Formāts: PDF

URL: /

Rights, Tiesības: Public domain = Publiski pieejams

Description, Apraksts: The father sent his three sons to the manor’s house to do his order. Only the youngest son – a fool completed it. = Tēvs sūta savus trīs dēlus peļņā uz muižu.Jaunākajam dēlam-muļķītim vien izdodās paveikt tēva vēlēšanos.

Get the digitized story: DOWNLOAD

Read the story in different languages

Las criaturas agradecidas

Érase una vez un padre con tres hijos: dos eran listos, mientras que el tercero era un zoquete. El padre envió a sus hijos a trabajar para ganar algo de dinero. Le dio a cada hijo una cesta de mimbre con provisiones para el viaje, y así, caminaron y caminaron, hasta que sintieron hambre.

Los hermanos listos dijeron: “¿Deberíamos comer cada uno su propia ración como si hubiésemos discutido? Vamos a comernos primero la ración de nuestro hermano pequeño, para aligerar su carga.”

Tomaron el almuerzo y retomaron su camino hasta que quisieron volver a comer. En esta ocasión, cada uno de los hermanos más listos comieron de su propia cesta y no le dieron nada al hermano pequeño, el zoquete. Este clamó:

“Hermanos, ¡yo también quiero comer!”

“¿A caso alguien te ha dicho que devorases tu pan tan rápido?” Le replicaron.

El pobre muchacho tuvo que continuar con el estómago vacío. Tras el aperitivo, todos continuaron el camino hasta que llegó la hora de la cena. Los hermanos más listos comieron su comida, cada uno de su propia cesta, y no le dieron nada al zoquete. Este clamó:

“Hermanos, ¡yo también quiero comer!”

“¿A caso se te ha agujereado la cesta y toda tu comida se ha caído?” Le volvieron a replicar.

El pobre muchacho tuvo que irse a dormir sin cenar y con bastante hambre.

Al despertar, por la mañana, vio que sus hermanos se habían ido y lo habían dejado solo en el bosque. ¿Qué debía hacer ahora? Así pues, decidió emprender su camino y seguir la dirección del sol, quizás así encontraría la dirección correcta. Caminó y caminó, hasta que vio un hormiguero enorme sobre el cual el viento había tirado un grueso árbol. Las hormigas que se lamentaban le pidieron ayuda y que levantase el árbol. El zoquete se puso debajo del árbol, empujó con todas sus fuerzas y ¡el árbol rodó lejos!

“¡Gracias, gracias!” Exclamaron las hormigas. “¡Cuando sean malos tiempos cuenta con nuestra ayuda!”

Siguió su camino y, de repente, escuchó a las abejas lamentarse y pedir ayuda.

El zoquete echó un vistazo: había un oso que subía al árbol para intentar coger algo de miel. Le lanzó su cesta vacía y consiguió darle a la bestia en todo el hocico. El oso se asustó tanto que se cayó del árbol y puso los pies en polvorosa.

“¡Gracias, gracias!” Exclamaron las abejas. “¡Cuando sean malos tiempo te ayudaremos!”

El zoquete siguió su camino y, de pronto, escuchó el graznar lastimoso del cuervo. Al mirar más de cerca, vio que la cría del cuervo se había caído del nido. Cogió al pequeño cuervo y lo puso en su nido.

“¡Gracias, gracias!” Exclamó el cuervo. “¡Cuando sean malos tiempo te ayudaré!”

El zoquete siguió su camino, hasta que vio una gran casa señorial y decidió pedirle trabajo al señor de la casa. El señor le dijo:

“Te daré tres tareas y si lo cumples recibirás una bolsa llena de monedas de oro, pero si no lo haces, ¡te despellejaré!”

El zoquete pensó: “No pierdo nada en intentarlo, mi padre espera que regrese a casa con ganancias.”

Por la tarde, el dueño del lugar le dijo:

“Esta noche debes transportar todo mi grano a la casa, trillarlo de una sola vez, y, además, todo el grano debe ser aventado.”

El zoquete se sentó en el umbral del granero y suspiró profundamente. ¿Cómo uno puede llevar a cabo tanto trabajo? Entonces, se le acercó una hormiga de sopetón:

“¿Qué te preocupa muchacho? ¿Qué ha pasado?”

El muchacho le explicó que debía recoger todo el grano y trillarlo durante aquella misma noche.

La hormiga lo calmó:

“No te preocupes, nosotras lo recogeremos y lo trillaremos.”

Llegó una gran multitud de hormigas, arrastraron y trillaron el grano una y otra vez, y completaron el trabajo al amanecer. El grano estaba trillado, recogido y aventado en grandes montones.

Por la mañana, el señor de la casa se encogió de hombros: ¿Quién podía imaginar tal prodigio?

Pero por la tarde asignó al zoquete otra tarea:

“Esta noche tienes que construir una iglesia de cera en esta colina.”

El zoquete se sentó en la ladera de la colina y suspiró profundamente. Entonces, se le acercó una abeja de sopetón:

“¿Qué te preocupa muchacho? ¿Qué ha pasado?”

El muchacho le explicó la gran tarea que debía completar en una sola noche.

La abeja lo calmó:

“No te preocupes, nosotras construiremos la iglesia.”

Un gran número de abejas llegó volando y con un gran vigor empezaron a construir la iglesia. Al despuntar el día, un magnifico edificio se erigía en la cima de la colina. El dueño de la casa llegó por la mañana y aplaudió asombrado. No obstante, por la tarde asignó al zoquete otra tarea:

“Un gallo dorado debe ser colocado en la aguja de la iglesia de cera.”

El zoquete se sentó en la puerta de la iglesia y suspiró profundamente. Entonces, el cuervo se le acercó de sopetón:

“¿Qué te preocupa muchacho? ¿Qué ha pasado?”

El muchacho le explicó todo: un gallo dorado debía ser colocado en la aguja de la iglesia.

El cuervo lo calmó:

“No te preocupes, esta tarea también puede ser cumplida. Sube a mi espalda, volaremos hacia el castillo del diablo.”

El zoquete se sentó en la espalda del cuervo y en un periquete llegaron al castillo del diablo.

El cuervo entró corriendo por la ventana y cogió el gallo dorado, pero como no podía cargar el doble de peso en su espalda, tuvieron que escapar a pie. Al escuchar el ruido, los demonios empezaron a perseguirlos y casi lograron atraparlos, hasta que el cuervo dejo caer de su ala una pequeña gota de agua y un gran lago surgió en la tierra.

Mientras los demonios corrían en busca de barcas, ya se habían alejado. A pesar de ello, los demonios no los iban a dejar en paz, pronto volvieron a pisar los talones de los fugitivos.

Entonces, el cuervo dejó caer de su otra ala un grano de arena y se creó una gran montaña de inmediato. Mientras los demonios corrían en busca de palas, ya se habían alejado. No obstante, los demonios no los dejaron escapar y pronto volvieron a pisarles los talones.

Por último, el cuervo dejó caer una de sus plumas y un espeso bosque fue creado. Mientras los demonios corrían en busca de hachas, ya habían llegado a la casa señorial y habían puesto el gallo dorado en la aguja de la iglesia.

Por la mañana, el dueño de la casa estaba muy asombrado y empezó a alabar las grandes proezas del zoquete. Le suplicó al joven que se quedará en la casa y tomara a su hija como esposa, pero el zoquete no aceptó: el dueño no renunciaría a sus caprichos. Así pues, tomó el dinero que se había ganado y volvió a casa con su padre.

Cuando llegó a casa, sus hermanos más listos ya estaban allí. Le habían contado todo tipo de sinsentidos a su padre, como que habían estado buscando a su hermano por todos los sitios y por eso no habían podido encontrar trabajo. Cuando el padre se enteró de la verdad, se enfadó mucho, echó a los hermanos listos de la casa y les dijo que fueran a aprender un oficio.

Padre e hijo pequeño vivieron una vida feliz en su hogar.

______________________________________________________

Get the story in Spanish here: DOWNLOAD

Τα ευγνώμονα πλάσματα

Μια φορά ένας πατέρας είχε τρεις γιους – δύο σοφούς κι έναν τρίτο ανόητο. Ο πατέρας έστειλε τους γιους του να βγάλουν χρήματα δουλεύοντας. Έδωσε σε κάθε γιο ένα ψάθινο καλάθι με προμήθειες για το ταξίδι. Έτσι, περπάτησαν και περπάτησαν, μέχρι που ένιωσαν την ανάγκη για μεσημεριανό γεύμα.

Οι σοφοί αδελφοί είπαν: «Θα έπρεπε να φάμε του ενός τη μέριδα  σαν να είχαμε μαλώσει. Ας φάμε τη μερίδα του νεότερου πρώτα να του αφαιρέσουμε και λίγο βάρος.

Έτσι, γευμάτισαν και συνέχισαν να ταξιδεύουν, μέχρι που ήθελαν να φάνε δείπνο. Τώρα κάθε ένα από τα έξυπνα αδέλφια έφαγαν από το δικό τους καλάθι και δεν έδωσαν τίποτα στον μικρότερο αδερφό- τον ανόητο.

Ο νεότερος αδελφός παραπονέθηκε:

“Αδέρφια μου θέλω κι εγώ να φάω!”

“Τρύπα έχεις στο καλάθι σου κι όλο το φαγητό χύθηκε;”,  του απάντησαν απότομα.

Ο καημένος ο νεαρός έπρεπε να κοιμηθεί χωρίς βραδινό και λίγο πεινασμένος.

Ξύπνησε το πρωί και είδε ότι τα σοφά αδέρφια του είχαν φύγει, αφήνοντάς τον μόνο στο δάσος. Τι θα έκανε τώρα; Έτσι, αποφάσισε να ξεκινήσει να περπατά και να ακολουθήσει την κατεύθυνση του ήλιου, ίσως έβρισκε το σωστό δρόμο.

Περπάτησε και περπάτησε, μέχρι που παρατήρησε μια μυρμηγκοφωλιά στην κορυφή της οποίας είχε πέσει από τον αέρα ένα δέντρο.

Τα μυρμήγκια με αξιοθρήνητες φωνές του ζήτησαν να τους βοηθήσει και να μετακινήσει το δέντρο. Ο ανόητος σκαρφάλωσε πάνω στο δέντρο, το έσπρωξε με όλη του τη δύναμη και το δέντρο κύλησε μακριά.

“Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε!” τα μυρμήγκια αναφώνησαν. “ Σε δύσκολες ώρες θα σε βοηθήσουμε!”

Συνέχισε να περπατά και ξαφνικά άκουσε τις μέλισσες θλιβερά να ζητούν βοήθεια.

Ο ανόητος παρατήρησε οτι υπήρχε μια αρκούδα που ανέβαινε στο δέντρο για να πάρει λίγο μέλι. Καθώς πέταξε το σχεδόν άδειο του καλάθι, κατάφερε να χτυπήσει το ζώο στη μύτη του. Το ζώο φοβήθηκε τόσο που έπεσε κάτω με ανάποδα τις πατούσες.

“Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε!” οι μέλισσες αναφώνησαν. “ Σε δύσκολες ώρες θα σε βοηθήσουμε!”

Ο ανόητος συνέχισε να περπατά και τώρα άκουσε το παραπονιάρικο κράξιμο του κορακιού. Πλησιάζοντας είδε ότι το μικρό παιδί του κορακιού είχε πέσει έξω από τη φωλιά. Ο ανόητος πήρε το νεογνό και το τοποθέτησε στη φωλιά.

“Ευχαριστώ! Ευχαριστώ!”, το μεγάλο κοράκι αναφώνησε. “Σε δύσκολες ώρες θα σε βοηθήσω!”

Ο ανόητος συνέχισε το ταξίδι του ώσπου είδε ένα μεγάλο αρχοντικό (μια μεγάλη έπαυλη). Αποφάσισε να βρει δουλειά στον αφέντη της έπαυλης. Ο αφέντης δήλωσε:

“Θα σου αναθέσω τρία καθήκοντα να κάνεις. Αν τα πετύχεις , θα λάβεις ένα γεμάτο πουγκί με χρυσά νομίσματα, αν όχι θα σε γδάρω ζωντανό!”

Ο ανόητος σκέφτηκε: “ Πρέπει να δοκιμάσω όπως και νά χει , γιατί ο πατέρας μου περιμένει να επιστρέψω σπίτι με κέρδος”.

Το απόγευμα ο αφέντης δήλωσε:

“Απόψε πρέπει να μεταφέρεις όλα τα σιτηρά μες στο σπίτι μου, να τα αλωνίσεις με μιας και όλα τα σιτηρά πρέπει να ξεδιαλεχτούν.”

Ο ανόητος κάθισε κάτω από το κατώφλι του στάβλου και αναστέναξε βαριά:

“Πώς μπορεί κάποιος να κάνει τόσο πολύ δουλειά;”

Μετά από το πουθενά, ένα μυρμήγκι τον πλησίασε :

“Για ποιο λόγο ανησυχείς, πιτσιρίκε, ξέρεις τι συνέβη;”

Το αγόρι εξήγησε, ότι πρέπει να συγκεντρώσει σε όλους τους σπόρους και να το αλωνίσει κατά τη διάρκεια μιας νύχτας.

Αλλά το μυρμήγκι τον καθησύχασε:

“Μην ανησυχείς καθόλου, σίγουρα θα το συγκεντρώσουμε μέσα  και θα το αλωνίσουμε. Ένα μεγάλο πλήθος μυρμηγκιών έφτασε, έσερναν και αλώνιζαν, έσερναν και αλώνιζαν, και την αυγή όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, οι σπόροι αλωνίστηκαν και στοιβάχτηκαν στο μεγάλες στοίβες.

Το πρωί ο ιδιοκτήτης σήκωσε τους ώμους του – ποιος μπορεί να φανταστεί τέτοιο θαύμα? Αλλά το βράδυ ανέθεσε ένα άλλο καθήκον στον ανόητο:

“Απόψε θα πρέπει να χτίσετε μια εκκλησία από κερί σε αυτό το λόφο.”

“Ο ανόητος κάθισε στο λόφο και αναστέναξε βαριά. Στη συνέχεια, από το πουθενά , μία μέλισσα τον πλησίασε:

“Για ποιό θέμα ανησυχείς, πιτσιρίκε, τι έχει συμβεί;”

Το αγόρι εξήγησε, ποια μεγάλη εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια μιας νύχτας.

Αλλά η μέλισσα τον καθησύχασε:

“Μην ανησυχείς καθόλου, θα χτίσουμε την εκκλησία.”

Ένας μεγάλος αριθμός μελισσών έφτασε πετώντας, με μεγάλη δύναμη άρχισαν να χτίζουν την εκκλησία, και την αυγή ένα υπέροχο κτίριο στεκόταν στην κορυφή του λόφου.

Ο ιδιοκτήτης ήρθε το πρωί και χτύπησε τα χέρια του με θαυμασμό. Αλλά το βράδυ ανέθεσε ένα άλλο καθήκον στον ανόητο:

“Ένας χρυσός κόκορας πρέπει να τοποθετηθεί στο καμπαναριό της κέρινης εκκλησίας”.

Ο ανόητος κάθισε στην πόρτα της εκκλησίας και αναστέναξε βαριά. Στη συνέχεια, από το πουθενά, το κοράκι τον πλησίασε:

“Για ποιο λόγο ανησυχείς, πιτσιρίκε, τι έχει συμβεί;”

Το αγόρι εξήγησε τα πάντα – ένα χρυσός κόκορας πρέπει να τοποθετηθεί στο καμπαναριό της εκκλησίας.

Αλλά το κοράκι τον καθησύχασε:

“Μην ανησυχείς καθόλου, αυτό το καθήκον θα τακτοποιηθεί επίσης. Τώρα κάθισε στην πλάτη μου, θα πρέπει να πετάξουμε στο κάστρο του διαβόλου”.

Ο ανόητος κάθισε στην πλάτη του κορακιού και μέσα σε λίγα λεπτά είχαν φτάσει στο κάστρο του διαβόλου.

Το κοράκι μπήκε μέσα από το παράθυρο και άρπαξε το χρυσό κόκορα. Αλλά δεν μπορούσε να τους μεταφέρει και τους δύο στην πλάτη του, συνεπώς έπρεπε να τρέξουν με τα πόδια. Έχοντας ακούσει το θόρυβος, οι δαίμονες άρχισαν να τους κυνηγούν. Οι δαίμονες κατάφεραν σχεδόν να τους πιάσουν, αλλά το κοράκι πέταξε μια μικρή σταγόνα νερού από τα φτερά του και τώρα μια μεγάλη λίμνη αναδύθηκε στο έδαφος. Ενώ οι δαίμονες έτρεχαν για να φέρουν τις βάρκες, είχαν ήδη πάρει μεγάλη απόσταση(είχαν ήδη φύγει μακριά).  Αλλά οι δαίμονες  δεν θα τους άφηναν σε ησυχία, σύντομα θα βρίσκονταν στα πόδια των δραπετών.

Τώρα το κοράκι έριξε έναν κόκκο άμμου από το άλλο του φτερό και αμέσως ένα μεγάλο βουνό δημιουργήθηκε. Ενώ οι δαίμονες έτρεχαν για να πάρουν τα φτυάρια, είχαν ήδη φύγει μακριά.  Αλλά οι δαίμονες δεν θα τους άφηναν να φύγουν, σύντομα ήταν πάλι στα πόδια τους. Στη συνέχεια, το κοράκι έριξε ένα πούπουλο και δημιουργήθηκε ένα πυκνό δάσος. Ενώ οι δαίμονες έτρεχαν για να φέρουν τσεκούρια, ήταν ήδη στο αρχοντικό και τοποθετούσαν τον χρυσό κόκορα στο καμπαναριό της εκκλησίας.

Το πρωί, ο ιδιοκτήτης ήταν πολύ ενθουσιασμένος και άρχισε να τραγουδάει εγκώμια για τα μεγάλα επιτεύγματα του ανόητου. Ζήτησε στο νεαρό να παραμείνει στο αρχοντικό και να πάρει την κόρη του ιδιοκτήτη ως σύζυγό του. Αλλά ο ανόητος δεν θα συμφωνούσε -το απόθεμα του άρχοντα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τις ιδιοτροπίες του – έτσι πήρε τα χρήματα που κέρδισε και πήγεσπίτι στον πατέρα του.

Όταν έφτασε στο σπίτι, τα έξυπνα αδέλφια του ήταν ήδη εκεί. Είπαν όλα αυτές τις ανοησίες στον πατέρα τους – σαν να αναζητούσαν παντού τον αδελφό τους και άρα δεν μπορούσε να βρει απασχόληση. Αλλά όταν ο πατέρας γνώρισε το όλη την αλήθεια, θύμωσε πολύ, έδιωξε τους έξυπνα αδέλφια από το σπίτι και τους είπε να πάνε και να μάθουν επαγγελματικές δεξιότητες. Όμως, αυτός και ο νεότερος γιος έζησαν μια ευτυχισμένη ζωή στο σπίτι.

______________________________________________________

Get the story in Greek here: DOWNLOAD

Zahvalna stvorenja

Jednom davno imao otac tri sina – dva su bila pametna a treći budala (glupan). Poslao otac sinove da nađu posao i zarade novac. Svakom je sinu dao pletenu košaru s hranom da im se nađe na putu. Hodali oni i hodali dok nisu ogladnjeli.

Pametna braća rekoše:  „Zar da svatko od nas jede svoju hranu kao da smo u svađi? Pojedimo najprije hranu najmlađeg brata, da mu bude lakše nositi.

I tako su se najeli i nastavili put, dok nisu poželjeli objedovati. Sada su pametna braća jela svaki svoju hranu iz košara i nisu ništa dala najmlađem bratu – glupanu. Najmlađi brat zavapi:

„Braćo, i ja želim jesti!“

„Tko ti je rekao da tako brzo pojedeš svoj kruh?“ odbrusili su.

I tako je jadnik morao hodati dalje s praznim želucem. Nakon objeda nastavili su hodati sve dok nije došlo vrijeme večere. Pametna su braća jela hranu iz svojih košara i nisu ništa dala glupanu.

Najmlađi brat zavapi:

„Braćo, i ja želim jesti!“

„Zar tvoja košara ima rupu, pa ti je sva hrana ispala?“ odbrusili su ponovno.

Jadnik je morao na spavanje bez večere i poprilično gladan.

Kada se sljedećeg jutra probudio uvidio je da su pametna braća otišla i ostavila ga samog u šumi. Što će sada? Odlučio je da će nastaviti hodati u smjeru sunca – možda pronađe pravi put. Hodao je i hodao dok nije ugledao veliki mravinjak na vrh kojeg je vjetar bacio debelo stablo. Mravi su ga žalosnim glasovima zamolili da im pomogne pomaknuti drvo. Glupan podmetne leđa pod drvo, gurne ga svom snagom – i drvo se otkoturalo!

„Hvala, hvala!“ povikaše mravi. „U teškim vremenima mi ćemo pomoći tebi!“

Nastavio je hodati kad odjednom začuje pčele kako tužno zuje i traže pomoć.

Glupan se osvrne i ugleda medvjeda kako se penje na drvo da uzme meda. Zamahnuo je i bacio svoju praznu košaru prema medvjedu te pogodio zvijer točno u nos. Medvjed se tako prestrašio da je pao sa stabla i dao petama vjetra.

„Hvala, hvala!“ povikaše pčele. „U teškim vremenima mi ćemo pomoći tebi!“

Glupan nastavi dalje hodati i odjednom začuje tugaljivo graktanje gavrana. Kada je bolje pogledao, vidje da je gavranov ptić ispao iz gnijezda. Glupan podigne mladog gavrana i vrati ga u gnijezdo.

„Hvala, hvala!“ poviče stari gavran. „U teškim vremenima pomoći ću ti!“

Glupan nastavi svoje putovanje dok ne ugleda veliko imanje. Odluči potražiti posao kod vlasnika imanja. Vlasnik reče:

„Dat ću ti tri zadatka; ako ih izvršiš dobit ćeš punu vreću zlatnika, a ako ih ne ispuniš živog ću te odrati!

Glupan pomisli: „Moram svakako pokušati jer otac očekuje da se vratim kući sa zaradom.“

Navečer vlasnik zatraži:

„Noćas moraš prenijeti sve moje žito u kuću, u jednom mahu ga ovršiti, a sve zrnje mora biti odvojeno.“

Glupan sjede na prag žitnice i duboko uzdahne.

Kako bi netko mogao obaviti ovako velik posao? A onda se niotkud kraj njega stvori mrav:

„Zašto si zabrinut momče, što se dogodilo?“

Momak objasni da mora sakupiti sve žito i ovršiti ga tijekom jedne noći.

No mrav ga umiri:

„Nemoj uopće brinuti, mi ćemo pokupiti i ovršiti žito.“

Pristiglo je mnoštvo mrava, vukli su i vršili, vukli i vršili i do zore je sav posao bio završen, žito ovršeno i sakupljeno u velike hrpe.

Ujutro je vlasnik slijegao ramenima – tko bi ovako nešto pomislio? Ali navečer je dao glupanu novi zadatak.

„Noćas moraš sagraditi voštanu crkvu na onom brdu.“

Glupan sjedne u podnožje brda i teško uzdahne. A onda mu odjednom priđe pčela:

„Zašto si zabrinut momče, što se dogodilo?“

Momak objasni kako težak zadatak mora izvršiti tijekom jedne noći.

Ali pčela ga umiri:

„Nemoj uopće brinuti, mi ćemo izgraditi crkvu.“

Doletjelo je mnoštvo pčela i one započnu revno graditi crkvu, a kad je svanuo dan na vrhu brda je stajala prekrasna građevina. Vlasnik je ujutro došao i zapljeskao u čudu. No navečer je glupanu dao novi zadatak:

„Na zvonik voštane crkve treba postaviti zlatnog pijetla.“

Glupan sjedne pred vrata crkve i duboko uzdahne. A onda odjednom niotkud doleti gavran:

„Zašto si zabrinut momče, što se dogodilo?“

Momak mu sve objasni – na vrh crkvenog zvonika treba postaviti zlatnog pijetla.

No gavran ga umiri: „Ne brini nimalo, i ovaj je zadatak moguće izvršiti. Sjedni na moja leđa i odletjet ćemo do vražjeg zamka.“

Glupan sjedne na gavranova leđa i učas su stigli do vražjeg zamka.

Gavran uleti kroz prozor i zgrabi zlatnog pijetla. Ali nije mogao nositi dvostruki teret na leđima, pa su morali trčati. Kada su začuli buku, vragovi su ih počeli progoniti. I zamalo ih uhvatiše, ali gavran baci malu kap vode iz svojeg krila i na tlu se pojavi veliko jezero. Dok su vragovi odjurili po čamce, oni su već odmakli. No vragovi ih nisu htjeli ostaviti na miru i uskoro su opet bili bjeguncima za petama.

Sada gavran baci zrno pijeska iz drugog krila i odjednom nastane visoka planina. Dok su vragovi odjurili po lopate, oni su već daleko odmakli. No vragovi ih nisu puštali i uskoro su im opet bili za petama. Gavran tada baci jedno pero i nastane gusta šuma. Dok su vragovi odjurili po sjekire, oni su već bili na imanju i stavili su pijetla na crkveni zvonik.

Ujutro je vlasnik bio jako iznenađen i počne obasipati hvalospjevima glupanova postignuća. Zaklinjao je mladića da ostane na imanju i uzme njegovu kćer za ženu. Ali glupan nije želio  pristati – takvi kao vlasnik nikada neće odustati od svojih hirova – pa je uzeo zarađen novac i otišao kući ocu.

Kada je stigao kući, pametna su braća već bila tamo. Napričali su ocu svakakve gluposti – kako su posvuda tražili svojeg brata i zato nisu mogli tražiti posao. No kada je otac saznao pravu istinu, strašno se razljutio, izbacio je pametnu braću iz kuće i rekao im da idu naučiti neki zanat. A on i najmlađi sin ostali su sretno živjeti u svojem domu.

______________________________________________________

Get the story in Croatian here: DOWNLOAD

Pateicīgie kustoņi

Kādam tēvam bija trīs dēli – divi gudri, trešais muļķis. Tēvs sūtīja dēlus peļņā. Iedeva katram cibiņā ceļamaizi līdzi, un šie nu gāja, gāja kamēr sagribējās pusdienas ieturēt.

Gudrie brāļi saka: “Ko mēs katrs savu ēdīsim kā sakāvušies? Apēdīsim vispirms jaunākā brāļa ceļamaizi, lai viņam vieglāks nesamais.”

Apēda un gāja visi tālāk, kamēr sagribējās launagu ieturēt. Gudrie nu ēda katrs no savas cibas un muļķītim nedeva nekā. Tas saka: “Brāļi, man arī gribās ēst!”

“Kas tev lika savu maizi tik ātri apēst!” šie atsaka.

Paliek nabadziņš neēdis. Kad launags paēsts, gāja atkal visi tālāk, kamēr pienāca vakariņu reize. Gudrie brāļi ēd katrs no savas cibas, bet muļķītim nedod nekā.

Tas saka: “Brāļi, man arī gribās ēst!”

“Vai tev ciba caura, vai, ka viss ēdamais izbiris?” šie atsaka.

Liekas nabadziņš gulēt neēdis. No rīta pamostas, – gudrie brāļi aizgājuši, pametuši šo vienu mežā. Ko nu lai dara? Nospriež, ka ies pa saulei, gan jau uz ceļa izies. Iet, iet, kamēr ierauga lielu skudru pūzni, kam vējš uzgāzis lielu koku virsū. Skudras žēli lūdzās, lai palīdzot, šīs nevarot koku dabūt nost. Muļķītis palien zem koka, atsperas – nost gan!

“Paldies, paldies!” skudras pateicas. “Nebaltā dienā mēs tev palīdzēsim!”

Iet tālāk, te dzird bites žēli sīcam, lai nākot palīgā. Muļķītis paskatās, – lācis lien kokā pēc medus. Kā meta lācim to pašu tukšo cibu, tā taisni pa degunu. Tas pārbijies no koka zemē un projām.

“Paldies, paldies!” bites pateicas. “Nebaltā dienā mēs tev palīdzēsim!”

Iet tālāk, te dzird kraukli žēli kramšķinām. Paskatās, – šim bērns izkritis no ligzdas. Pacēla muļķītis krauklēnu, ielika ligzdā atpakaļ.

“Paldies, paldies!” krauklis pateicas. “Nebaltā dienā es tev palīdzēšu!”

Gāja nu muļķītis tālāk, kamēr ieraudzīja lielu muižu. Ies pie kunga darbu meklēt. Kungs saka: “Došu trīs darbus: ja padarīsi, dabūsi sieku zelta naudas, ja ne, – āda pār kārti!”

Muļķītis domā: jāmēģina vien būs, tēvs mājās gaida ar peļņu.

Vakarā kungs saka: “Šonakt tev jāpārved mājā visa mana labība, vienā klājienā jāizkuļ un graudi jāizvētī.”

Apsēžas muļķītis uz rijas sliekšņa un smagi nopūšas. Kā tādu darbu lai padara? Te kur gadījusies, kur ne, skudra klāt: “Ko bēdājies, puisīt, kas tev kait?”

Tā un tā – viss vienā naktī savācams un izkuļams. Bet skudra mierina: “Nebēdā nenieka, gan mēs savāksim un nokulsim.”

Sanāca skudras baru bariem, vilka un kūla, vilka un kūla, – ar gaismiņu viss pabeigts, labība izkulta, graudi kaudzēs.

Kungs no rīta plecus vien rausta: kas to būtu domājis! Vakarā viņš uzdod muļķītim citu darbu: “Šonakt tev jāuzceļ šai kalniņā vaska baznīca.”

Apsēžas muļķītis kalniņā un smagi nopūšas. Te kur gadījusies, kur ne, bite klāt: “Ko bēdājies, puisīt, kas kait?”

Tā un tā – viss vienā naktī uzceļams. Bet bite mierina: “Nebēdā nenieka, gan mēs uzcelsim.”

Salaidās bites pulku pulkiem un nu šuva šūdamas, – ar gaismiņu baznīca uzcelta staltu staltā. Kungs no rīta rokas vien sasit: tādu brīnumu! Bet vakarā viņš uzdod muļķītim citu darbu: “Vaska baznīcai torņa galā jāuzliek zelta gailis.”

Apsēžas muļķītis pie baznīcas durvīm un smagi nopūšas. Te kur gadījies, kur ne, krauklis klāt: “Ko bēdājies, puisīt, kas tev kait?”

Tā un tā, – zelta gailis torņa galā uzliekams. Bet krauklis mierina: “Nebēdā nenieka, arī tas ir izdarāms. Sēsties man mugurā, dosimies uz velna pili.” Sēdās muļķītis krauklim mugurā un nepaguva ne apskatīties, kad jau velna pils klāt.

Krauklis pa logu iekšā un paķer zelta gaili. Bet divus tas panest nevar, un nu jāskrien kājām. Velni padzirdējuši troksni un dzenas pakaļ. Gandrīz jau panāk šos, bet krauklis nomet lāsīti ūdens no spārna, un tūliņ rodas liels ezers. Kamēr velni jož pēc laivām, šie jau gabalā. Taču velni miera nemet, drīz atkal pie papēžiem.

Nu krauklis nomet no otra spārna smilšu graudiņu, un tūliņ rodas liels kalns. Kamēr velni skrien pēc šķipelēm, šie jau gabalā. Taču velni neatlaižas un atkal nāk virsū kā miegs. Tad krauklis nomet vienu spalvu, un tūliņ rodas biezs mežs. Kamēr velni pēc cirvjiem, šie jau muižā un uzsprauž zelta gaili torņa galā.

No rīta kungs brīnās tavu brīnīšanos un ceļ muļķīti vai debesīs. Lai puisis paliekot pie šā, došot savu meitu par sievu. Bet muļķītis ne – kungu sugai kungu untumi -, paņem savu nopelnīto un iet uz mājām pie tēva.

Pāriet mājās, – gudrie brāļi jau priekšā un vēl piestāstījuši pilnu galvu, kā viņi muļķīti nomeklējušies un peļņā nav varējuši iet. Bet, kad tēvs dabūja visu zināt, tad noskaitās, padzina gudros brāļus pasaulē, lai mācās strādāt, un abi ar jaunāko dēlu dzīvoja laimīgi.

______________________________________________________

Get the story in Lativan here: DOWNLOAD

The Grateful Creatures

Once a father had three sons – two wise ones, whereas the third was a blockhead (a fool). The father sent his sons to earn some money by working. He gave to each son a wicker basket with provision during the travel, and so they walked and walked, until they felt a need for lunch.

The wise brothers said: -Should we each eat one’s own ration as if we had quarrelled? Let’s eat the younger brother’s ration first, to make his burden lighter.

So they had a meal and travelled on, until they wanted to eat dinner. Now each of the clever brothers ate from his own basket and did not give anything to the younger brother – the blockhead. The younger brother claimed:

– Brothers, I want to eat, too!

– But has anybody told you to devour your bread so quickly? – they retorted.

The poor chap had to walk on with an empty stomach. When the snack was eaten, everyone again continued walking until it was time for supper. The clever brothers ate food each from his own basket and gave nothing to the blockhead.

The younger brother claimed:

– Brothers, I want to eat, too!

– Have you got a hole in your basket, so all your food has spilled? – they again retorted.

The poor chap had to go to sleep without supper and quite hungry.

He woke up in the morning and saw – the wise brothers had gone away, leaving him alone in the forest. What was he to do now?  So he decided to start walking and follow the direction to the sun – maybe he would find the right way. He walked and walked, till he noticed a big ant-hill on top of which the wind had dropped a thick tree. The ants with woeful voices asked him to help and remove the tree. The blockhead climbed under the tree, pushed with all his might – and the tree rolled away!

– Thank you, thank you! -the ants exclaimed. – In hard times we will help you!

He walked on,  and all of sudden he heard the bees buzzing woefully and asking for help.

The blockhead took a look – there was a bear climbing into the tree to get some honey. As he flung his quite empty basket against the bear, he managed to hit the beast directly on the nose. The bear was so frightened that he fell down and took to his heels.

– Thank you, thank you! – the bees exclaimed. – In hard times we will help you!

The blockhead walked on, and now he heard the plaintive croaking of the raven. Looking closer, he saw – the raven’s young offspring had fallen out of the nest. The blockhead took up the little raven and placed it in the nest.

– Thank you, thank you! – the old raven exclaimed. – In hard times I will help you!

The blockhead continued his travel, until he saw a great manor. He decided to find a job with the lord of the manor. The lord stated:

– I’ll give you three tasks to do, if you accomplish them, you will receive a full pouch of golden coins, but if not – you will be skinned alive!

The blockhead thought: “I have to try it anyway, because my father expects me returning home with profit.”

In the evening the landlord stated:

– Tonight you have to transport all my grain into the house, to thresh it at one go, and all the grain must be winnowed.

The blockhead sat down on the threshold of the threshing barn and sighed heavily.

How can one do so big amount of work? Then, out of the blue, the ant approached him:

– What are you worried about, laddie, what has happened?

The boy explained, that he must gather in all grain and thresh it during one night.

But the ant calmed him down:

– Do not worry at all, we will surely gather it in and thresh it.

A great multitude of ants arrived, they dragged and threshed, dragged and threshed, and by the dawn all work was completed, the grain was threshed and collected in big heaps.

In the morning the landlord was shrugging his shoulders – who can imagine such wonder? But in the evening he gave another task to the blockhead:

– Tonight you have to build a wax church on this hill.

The blockhead sat down at the hillside and sighed heavily. Then, out of the blue, the bee approached him:

– “What are you worried about, laddie, what has happened?”

The boy explained, what a great task must be completed during one night.

But the bee calmed him down:

– Do not worry at all, we shall build the church.

A great number of bees arrived flying, with great vigour they started to build the church, and by the daybreak a magnificent building was standing on the hilltop. The landlord came in the morning and clapped his hands in wonder. But in the evening he gave another task to the blockhead:

– “A golden cock must be placed on the spire of the wax church.”

The blockhead sat down at the church door and sighed heavily. Then, out of the blue, the raven approached him:

– “What are you worried about, laddie, what has happened?”

The boy explained everything – a golden cock must be placed on the church spire.

But the raven calmed him down: – “Do not worry at all, this task also can be accomplished. Now sit down on my back, we shall fly to the devil’s castle.”

The blockhead sat down on raven’s back and in no time they had reached the devil’s castle.

The raven dashed in through the window and grabbed the golden cock. But he could not carry double on his back, therefore they had to run on foot. Having heard the noise, the devils started to chase them. The devils nearly managed to catch them, but the raven cast down a small drop of water out of his wing, and now a  large lake emerged on the ground. While the devils ran to fetch boats, they had already moved a distance away. But the devils would not leave them at peace, soon they were at the heels of the fugitives again.

Now the raven dropped a grain of sand from his other wing, and immediately a great mountain was created. While devils were running to fetch shovels, they already were a distance away. But the devils did not let them go, soon they were at their heels again. Then the raven threw down one feather, and a thick forest was created. While the devils run to fetch axes, they were already in the manor and put the golden cock on the church spire.

In the morning, the landlord was very surprised and started singing praises of the blockhead’s great accomplishments. He entreated the young man to remain at the manor and take landlord’s daughter as his wife. But the blockhead would not agree – the lord’s stock will not give up their whims – so he took the earned money and went home to his father.

When he arrived home, the clever brothers were already there. They had told all sorts of nonsense to their father – as if they had been searching for their brother everywhere and therefore could not look for employment. But when the father got to know the whole truth, he got very angry, turned the clever brothers out of the house and told them to go and learn trade skills. But he and the younger son lived a happy life at home.

______________________________________________________

Download the story in English here: DOWNLOAD

Get the E-book!

Get the E-book of all the stories in English. Children's drawings included!

Enjoy reading!

Font Resize
Contrast